Analiza materii fonicznej wybranych słuchowisk Andrzeja Waligórskiego

Słowa kluczowe: Andrzej Waligórski, Radio Wrocław SA, słuchowisko radiowe, semantyka, dźwięk, teatr wyobraźni

Abstrakt

Twórczość radiowa, której jednym z najbardziej reprezentatywnych gatunków jest słuchowisko, to niewątpliwie interesujący materiał badawczy nie tylko dla medioznawcy. Dzieło stworzone dla radia, jako utwór dźwiękowy per se, staje się również ciekawym polem rozważań dla teorii muzyki bądź muzykologii. Jednymi z najbardziej interesujących przykładów słuchowisk radiowych, jakie odnajdujemy w Archiwum Radia Wrocław SA, są te autorstwa Andrzeja Waligórskiego – artysty wyrazistego, którego aktywność przypada na „złoty czas” polskiej twórczości słuchowiskowej, za który powszechnie podaje się lata 60. i 70. XX wieku. Jego utwory to doskonały przykład różnorodnego traktowania materii fonicznej słuchowiska, w celu wykreowania świata przedstawionego. Słowo i dźwięk, w tym muzyka, stają się tutaj nośnikami wielu znaczeń, które próbujeuchwycić autorka niniejszego artykułu.

Bibliografia

Waligórski Andrzej, Ligenza Ante Portas, reż. Z. Malanowska, ID nagrania: 8698, Wrocław 1963.
Waligórski Andrzej, Ogródek, reż. Z. Malanowska, ID nagrania: 11498, Wro- cław 1966.
Waligórski Andrzej, Słowo w occie, ID nagrania: 3198, brak roku wydania. Waligórski Andrzej, Stereo-pyzy, reż. H. Małachowska, ID nagrania: 19319,
Wrocław 1973.
Waligórski Andrzej, Zaloty wrocławskie, ID nagrania: 9526, Wrocław 1964.
Bachura Joanna, Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Bardijewska Sława, Muza bez legendy. Szkice o dramaturgii radiowej, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1978.
Bardijewska Sława, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Elipsa, Warszawa 2001.
Blaustein Leopold, O percepcji słuchowiska radiowego, Biblioteka Radiowa, Warszawa 1938.
Crook Tim, Radio drama. Theory and practise, Psychology Press, London – New York 1999.
Helman Alicja, Rola muzyki w filmie, Wydawnictwa Artystyczne i Radiowe, Warszawa 1964.
Hulewicz Witold, Teatr Wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenarjuszu radjowym, Biblioteka Radiowa, Warszawa 1935.
Jarzębska Alicja, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej, Musica Iagellonica, Kraków 2002.
Kaziów Michał, O dziele radiowym. Z zagadnień oryginalnego słuchowiska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Kołodziejska Joanna, Słuchowisko radiowe – historia, teoria, analiza wybranych
przykładów z rozgłośni Polskiego Radia Wrocław, (wydruk komputerowy pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem dr A. Pijarowskiej), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2015.
Lissa Zofia, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1964.
Maćkowiak Anna, Satyra w Teatrze Wyobraźni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
Piotrowska Anna G., O muzyce i filmie. Wstęp do muzykologii filmowej, Musica Iagellonica, Kraków 2014.
Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta, Bachura Joanna, Pawlik Aleksandra, Dwa te- atry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta, O funkcjonowaniu tekstu literackiego w radiu, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 426–430.
Płażewski Jerzy, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
Żółkiewski Stefan, Hopfinger Maryla, red., Posługiwanie się znakami, Ossolineum, Wrocław 1991.
Tuszewski Jerzy, Paradoks o słowie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
Waligórski Andrzej, Dreptakiadia, Ossolineum, Wrocław 1973. Waligórski Andrzej, Jeszcze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996. Waligórski Andrzej, Wierszyki, P.W. Multimex, Kraków 1995.
Bachura Joanna, Analiza semiologiczna współczesnego słuchowiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13, s. 475–488.
Bachura Joanna, Pawlik Aleksandra, Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3 (17), s. 162–170.
Blimel Magdalena, Słowo i muzyka jako znaki radiowe w słuchowiskach poetyc- kich Zbigniewa Kopalki, „Przekazy i Opinie” 1979, nr 4, s. 68.
Dwulit Anastazja, Gatunki radiowe, [w:] Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 102.
Opublikowane
2020-04-03